به زبان اسلواک چی میشه؟ برای; از; در; داخل; داخل; نزدیک; بیرون; خارج از; به; زیر; با; بدون;

حروف اضافه رایج :: لغات زبان اسلواکی

به خودتان زبان اسلواکی بیاموزید