به زبان اسلونیایی چی میشه؟ 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100;

شماره ی 10 تا 100 :: لغات زبان اسلوونیایی

به خودتان زبان اسلوونیایی بیاموزید