به زبان سوئدی چی میشه؟ می توانم آنرا پرو کنم؟; اتاق پرو کجاست؟; بزرگ; متوسط; کوچک; من لباس سایز بزرگ می پوشم; سایز بزرگتر دارید؟; سایز کوچکتر دارید؟; این خیلی تنگ است; این اندازه من است; من این پیراهن را دوست دارم; آیا بارانی می فروشید؟; آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟; این رنگ برای من مناسب نیست; آیا رنگ دیگری از این را دارید؟; از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟; آیا می توانید این ساعت را به من نشان دهید؟;

خرید پوشاک :: لغات زبان سوئدی

به خودتان زبان سوئدی بیاموزید