به زبان رومانیایی چی میشه؟ من باید به دکتر مراجعه کنم; آیا دکتر در مطب است؟; آیا می توانید به دکتر تلفن بزنید؟; چه موقع دکتر می آید؟; آیا شما پرستار هستید؟; من نمی دانم بیماری من چیست; من عینکم را گم کرده ام; آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟; آیا نسخه نیاز دارم؟; آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟; بله، برای قلبم; بابت کمک شما سپاسگزارم;

مطب :: لغات زبان رومانیایی

به خودتان زبان رومانیایی بیاموزید