به زبان تاگالوگ چی میشه؟ اعضای بدن; سر; مو; صورت; پیشانی; ابرو; چشم; مژگان; گوش; بینی; گونه; دهان; دندان ها; زبان; لب ها; فک; چانه; گردن; گلو;

اعضای بدن :: لغات زبان تاگالوگ

به خودتان زبان تاگالوگ بیاموزید