به زبان تایلندی چی میشه؟ جلو; پشت; بفرمایید داخل; بنشینید; اینجا منتظر باشید; کمی صبر کنید; دنبال من بیایید; او به شما کمک می کند; باهام بیا لطفا; بیا اینجا; به من نشان بده;

آدرس پرسیدن :: لغات زبان تایلندی

به خودتان زبان تایلندی بیاموزید