به زبان تایلندی چی میشه؟ بالای; روی; بعد از; در مقابل; در امتداد; اطراف; در; پشت; زیر; کنار; بین; کنار; در طول; به جز;

حروف اضافه :: لغات زبان تایلندی

به خودتان زبان تایلندی بیاموزید