به زبان ترکی چی میشه؟ مداد; مداد تراش; خودکار; قیچی; کتاب; کاغذ; دفتر; پوشه; خط کش; چسب; پاک کن; جعبه ناهار;

لوازم مدرسه :: لغات زبان ترکی

به خودتان زبان ترکی بیاموزید