به زبان ترکی چی میشه؟ قیمت آن چقدر است؟; خیلی گران قیمت است; آیا چیزی ارزان تر دارید؟; آیا می توانید آن را به صورت یک هدیه بپیچید؟; من به دنبال یک گردنبند می گردم; آیا فروش دارید؟; می توانید آن را برای من نگه دارید؟; می خواهم آن را عوض کنم; میتوانم آن را برگردانم؟; معیوب; شکسته;

چانه زدن بر سر قیمت :: لغات زبان ترکی

به خودتان زبان ترکی بیاموزید