به زبان اوکراینی چی میشه؟ بعد از آن; به زودی; قبل از; در اوایل; دیر; پس از; هرگز; اکنون; یک بار; بارها; بعضی وقت ها; همیشه; ساعت چند است؟; در چه زمانی؟; برای چه مدت؟;

لغات مرتبط با زمان :: لغات زبان اوکراینی

به خودتان زبان اوکراینی بیاموزید