به زبان اردو چی میشه؟ صبحانه; ناهار; شام; میان وعده; خوردن; نوشیدن; نوشیدنی; وعده غذایی; غذا;

وعده های غذایی :: لغات زبان اردو

به خودتان زبان اردو بیاموزید