به زبان اردو چی میشه؟ طبقه پایین; طبقه بالا; در امتداد دیوار; در گوشه; روی میز; در اطراف; درب اول در سمت راست; درب دوم در سمت چپ; آسانسور دارد؟; پله ها کجا هستند؟; سر نبش به سمت چپ بپیچید; چهارمین چراغ به سمت راست بپیچید;

آدرس دادن :: لغات زبان اردو

به خودتان زبان اردو بیاموزید