به زبان ویتنامی چی میشه؟ مال من; مال شما; مال او; مال او; مال ما; آنها; این; که; اینها; آنها;

ضمایر مالکیت :: لغات زبان ویتنامی

به خودتان زبان ویتنامی بیاموزید