Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

I lehtë
I vështirë
I njëjtë
I ndryshëm
Tërhiqe
Shtyje
Disa
Shumë
I gjatë
I shkurtër
Asgjë
Diçka