Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Ku është stacioni i autobusit?
gōng jiāo zhàn zài nă lĭ 公交站在哪里?
Ku është ndalesa e ardhshme?
xià yī zhàn shì nă lĭ 下一站是哪里?
A është ky stacioni im?
zhè shì wŏ de zhàn mā 这是我的站吗?
Më falni, unë duhet të zbres këtu
dă răo yī xià wŏ xū yào zài zhè lĭ xià chē 打扰一下,我需要在这里下车
Ku është muzeu?
bó wù guăn zài nă lĭ 博物馆在哪里?
Telefon publik
gōng yòng diàn huà 公用电话
A ka një libër telefoni?
yŏu diàn huà bù mā 有电话薄吗?
A shisni revista në gjuhën angleze?
nĭ zhè lĭ yŏu yīng yŭ zá zhì mā 你这里有英语杂志吗?
Kur fillon filmi?
diàn yĭng shén me shí jiān kāi shĭ 电影什么时间开始?
Unë do të doja katër bileta ju lutem
qĭng gĕi wŏ sì zhāng piào 请给我四张票
Është filmi në gjuhën angleze?
diàn yĭng shì Yīng wén de mā 电影是英文的吗?
Kokoshka
bào mĭ huā 爆米花
Ku mund të gjej një farmaci?
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ zhăo dào yào diàn 我可以在哪里找到药店?
Në qendër të qytetit
shì zhōng xīn 市中心