Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi đang đi mua sắm
Voy a ir de compras
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
¿Dónde está la zona comercial?
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
Yo quiero ir al centro comercial
Bạn có thể giúp tôi không?
¿Puede usted ayudarme?
Tôi chỉ xem thôi
Sólo estoy mirando
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
¿Podría mostrarme unas camisas?
Phòng thay đồ ở đâu?
¿Dónde están los vestidores?
Tôi có thể mặc thử không?
¿Puedo probármelo?
Màu sắc không phù hợp với tôi
El color no me sienta bien
Bạn có cái này màu khác không?
¿Usted lo tiene en otro color?
Tôi thích nó
Me gusta
Tôi không thích nó
No me gusta