Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Nhiều hơn
Plus
Ít hơn
Moins
Đúng
Correct
Sai
Incorrect
Vui
Heureux
Buồn
Triste
Sạch
Propre
Sale
Sống
Vivant
Chết
Mort
Trễ
En retard
Sớm
Tôt