Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tuỳ chọn
Preferences
Đánh dấu kiểm vào hộp
Check the box
Chuyển tập tin
File transfer
Đăng nhập
Log on
Từ khóa
Keyword
Tên người dùng
User name
Mật khẩu
Password
Chữ ký số
Digital signature
Miền công cộng
Public domain
Băng thông
Bandwidth
Biểu tượng
Icon
Câu hỏi thường gặp
Frequently asked questions