Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Ngắt dòng tự động
Word wrap
Không gian ảo
Cyberspace
Địa chỉ email
Email address
Sổ địa chỉ
Address book
Người nhận
Recipient
Thư rác
Spam
Trả lời tất cả
Reply to all
Tệp đính kèm
Attached files
Đính kèm
Attach
Đầu đề tin nhắn
Message headings
Tiêu đề
Subject