Spirituality

Franklin

I call myself a spiritual life coach as this says a lot about my approach to life. On my website, I describe spirituality as the balance between head and heart, but actually, it is much more than that. What is the current definition of modern spirituality? Where once it was invariably linked to religion, it is now focusing on the personal, inner experience. Wikipedia provides an interesting description: “In modern times the emphasis is on subjective experience and the deepest values and meanings by which people live, incorporating personal growth or transformation, usually in a context separate from organized religious institutions.”

Look at your life

Modern spirituality is about how we look at our life, our values and the meaning we give to different situations in our lives. What is the essence of our Self and how do we want to investigate this? Are we in close contact with our inner world and what can we learn from this? The focus lies in the essence of humans which manifests itself in feeling, thinking and acting. As a spiritual being, you are willing to look at all aspects of yourself, even those bits you do not really find attractive (at least at first sight). To dare/be able to accept that, at this point, this is you.

Our world

We live in a world full of demands, expectations, and conditions. If you can let go of the outside world for a bit and focus more on your inner self, the external pressure will be reduced. If we look at a slightly more profound level, we often find this involves no external pressure: it is the pressure that we end up putting on ourselves under the influence of external factors. Instead of always focusing on the outside world and comparing ourselves to it, we can use our inner self as a starting point: our ideas, abilities, and talents. If you decide to change, you do it because you want to get closer to your true self, not because someone else expects something from you. It is therefore not a matter of improving yourself, but of experiencing your whole self. Without the filters and masks that you may have applied to yourself during your life because you thought this would help you to be accepted, to function better, etc. In this way, you will connect more strongly with your deeper, authentic Self.

Open to new ideas

It does not mean that your focus will always be inward: to embrace spirituality also means you are open to new ideas and influences. You’re willing to try these out in your life, so you can eventually recognize more precisely what suits you and what does not. This way, you gradually build an inner strength, which serves as a basis for all future situations that come your way. It is not a magic cure for sadness, anxiety or other emotions that we experience from time to time, but rather a theme that is always present in the background and that can help us through difficult times. And, almost paradoxically, it’s those difficult situations that can teach us a lot about how we think, how we deal with it, what we want from it, etc. We can learn a lot in all kinds of different circumstances if we open ourselves to it.

Such personal development is a good thing, as long as it doesn’t turn into a dogmatic approach. We are sometimes so desperately searching for answers through others that we forget to listen to what is already present in ourselves. As we face the sensitive parts of our inner self, we are more easily influenced by others. Do not be fooled by organizations and individuals that create the impression they know the Truth or the Answers to Everything.

Question everything

We have the ability and wisdom to ultimately make the right choices, with or without support from others. Give yourself the greatest possible freedom to acquire the necessary knowledge, and do this -if you so wish- with people who respect your background and personality. It is important to explore yourself regularly, find out how you feel about certain situations, and -especially when in doubt- to remain open to other influences. Question everything you want and stay true to yourself. This way, a firm foundation can be laid for personal growth which suits your needs.

In conclusion

Last but not least: what works for you, does not necessarily work for others. Especially when it comes to spiritual matters. We can provide each other solutions and different perspectives, but we will have to respect that some might not adopt these suggestions and/or see things differently. So please read this article as my personal view and see it as a stimulus to think about your spirituality.

Spiritualiteit

Franklin

Ik noem mijzelf niet voor niets een spiritueel lifecoach, omdat dit veel zegt over mijn benadering van het leven. Op deze website omschrijf ik spiritualiteit o.a. als de balans tussen hoofd en hart, maar eigenlijk is het zoveel meer. Wat is momenteel de definitie van moderne spiritualiteit? Waar dit vroeger steevast werd gekoppeld aan religie, ligt tegenwoordig de nadruk meer op de persoonlijke, innerlijke ervaring. Wikipedia geeft een interessante omschrijving: “Spiritualiteit is steeds meer gaan betekenen dat iemands beleving meer persoonlijk, minder dogmatisch en meer pluralistisch is, met meer openheid voor nieuwe ideeën en invloeden, dan het geloof van de gevestigde religies”.

Levensweg kijken

Moderne spiritualiteit zegt iets over hoe we naar onze levensweg kijken, wat onze diepste waarden zijn en welke betekenis we aan verschillende situaties in ons leven geven. Wat is de essentie van ons Zelf en hoe willen we deze onderzoeken? Staan we in goed contact met onze innerlijke wereld en wat kunnen we hiervan leren? Centraal staat het wezen van de mens dat zich uit in voelen, denken en handelen. Als spiritueel mens durf je te kijken naar alle aspecten van jezelf, ook -of misschien wel juist- naar die onderdelen die je (op het eerste gezicht) niet zo fraai vindt. Om dan te kunnen/durven te accepteren dat jij, op dat moment, zo in elkaar zit.

Onze wereld

We leven in een wereld vol eisen, verwachtingen en voorwaarden. Als je deze buitenwereld (een stukje) kunt loslaten en je je meer op je innerlijk kunt richten, wordt de externe druk minder. Als we op een wat diepere laag kijken, betreft het vaak geen externe druk: het is de druk die je uiteindelijk jezelf oplegt onder invloed van externe factoren. In plaats van je constant te richten op de buitenwereld en jezelf daarmee te vergelijken, ga je meer van je innerlijk uit: je eigen ideeën, capaciteiten en talenten. En als je al besluit om te veranderen, dan doe je dat omdat je dichter bij je ware Zelf wilt komen, niet omdat een ander iets van je verwacht. Het gaat dus niet om jezelf te verbeteren, maar meer om je volledige Zelf te kunnen ervaren. Zonder de toegepaste filters en maskers die je wellicht in de loop van de tijd hebt aangebracht omdat je dacht dat je hierdoor beter geaccepteerd zou worden, beter zou functioneren, etc. Je komt steeds sterker in verbinding met je diepere, ware Zelf.

Open voor nieuwe ideeën

Dit betekent zeker niet dat je gaat navelstaren: vanuit mijn optiek houdt bezig zijn met spiritualiteit onder meer in dat je juist open staat voor nieuwe ideeën en invloeden. Dat je die vervolgens durft uit te proberen in je leven, waardoor je uiteindelijk steeds beter kunt herkennen wat er bij je past en wat niet. Je bouwt op deze wijze gaandeweg een innerlijke kracht op die als basis kan dienen voor alle toekomstige situaties die op je pad komen. Het is geen magisch middel tegen verdriet, angst of andere emoties die we van tijd tot tijd ervaren, maar meer een rode draad die altijd op de achtergrond aanwezig is en ons door moeilijke tijden heen kan helpen. En (bijna paradoxaal) zijn het juist de moeilijke situaties die het meest over ons kunnen vertellen: hoe is ons denken, hoe gaan we ermee om, wat willen we ermee, etc. Van heel veel verschillende omstandigheden valt te leren, mits we onszelf hiervoor openstellen.

Een dergelijke ontwikkeling is mooi, zolang e.e.a. maar niet dogmatisch wordt opgepakt. We zijn soms zo naarstig op zoek naar antwoorden via anderen, dat we vergeten te luisteren naar welke er in onszelf besloten liggen. Laat je niets wijsmaken door organisaties en personen die de indruk wekken De Waarheid in pacht te hebben. Juist als we geconfronteerd worden met de kwetsbare delen van ons innerlijk, zijn we gemakkelijker te beïnvloeden door anderen.

Kritisch zijn

We hebben de mogelijkheid en de wijsheid om uiteindelijk zélf de juiste keuzes te maken, met of zonder ondersteuning van anderen. Geef jezelf de grootst mogelijke vrijheid om de benodigde kennis op te doen, en doe dit -indien gewenst- met mensen die jouw achtergrond en persoonlijkheid respecteren. Het blijft belangrijk om regelmatig bij jezelf na te gaan hoe iets voelt, en -zeker bij twijfel- open te blijven staan voor andere invloeden. Kritisch zijn en dicht bij jezelf blijven zijn zeer waardevolle aspecten in deze. Zo kan er een stevige basis worden gelegd voor persoonlijke groei welke goed aansluit op jouw behoeftes.

Tot slot

Overigens: wat voor jou werkt, hoeft niet per se voor een ander te werken. Zeker op spiritueel gebied. We mogen elkaar oplossingen en zienswijzen aanreiken, maar zullen ook moeten respecteren dat anderen dit wellicht niet aannemen en anders in het leven staan. Zie daarom deze tekst vooral als een suggestie en als prikkeling om over je eigen spiritualiteit na te denken.

Explore the LingoHut blog

Read the latest