درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

چگونه این آماده شده است؟
پخته
بریانی شده
کبابی
سرخ کرده
سرخ کرده
تست
بخار پز شده
قطعه قطعه شده
این سوخته است
صبحانه
ناهار
شام
خوراک سرپایی
من در یک رژیم غذایی هستم
من گیاه خوار هستم
من گوشت نمی خورم
من به آجیل حساسیت دارم