درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آتشفشان
Volkan
دره عمیق و باریک
Vadi
جنگل
Orman
رشته کوه
Sıradağlar
جنگل
Vahşi orman
رودخانه
Nehir
شبه جزیره
Yarımada
ساحل
Plaj
مرداب
Bataklık
کوه
Dağ
تپه
Tepe
دریاچه
Göl
بیابان
Çöl
آبشار
Çağlayan