درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

خیابان
تقاطع
تابلوی راهنمایی
گوشه
چراغ راهنمایی
عابر پیاده
خیابان
پیاده رو
سرویس های بهداشتی
حمام