درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

نامادری
Madre acquisita
ناپدری
Padre acquisito
ناخواهری
Sorella acquisita
نابرادری
Fratello acquisito
پدر شوهر/پدرزن
Suocero
مادر شوهر/مادر زن
Suocera
برادر شوهر/برادر زن
Cognato
خواهر شوهر/خواهر زن
Cognata
او چه کسی است؟
Chi è lei?
آیا این مادر شما است ؟
È tua madre?
پدر شما چه کسی است؟
Chi è tuo padre?
آیا شما با هم فامیل هستید؟
Siete parenti?
چند ساله هستید؟
Quanti anni hai?
خواهر شما چند ساله است؟
Quanti anni ha tua sorella?