درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

پسر
دختر
زن
مرد
دوست پسر
دوست دختر
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
عمه/خاله
دایی/عمو
زن
شوهر