به زبان آلبانیایی چی میشه؟ بزرگ; کوچک; جوان; پیر; لاغر; چاق; زیبا; زشت; ضخیم; نازک; همه; هیچ; زبر; نرم;

متضادها :: لغات زبان آلبانیایی

به خودتان زبان آلبانیایی بیاموزید