به زبان مجاری چی میشه؟ اشخاص; آقای; خانم; دوشیزه; پسر; دختر; نوزاد; زن; مرد; دوست (مرد); دوست; دوست پسر; دوست دختر; مرد شریف و مودب; بانو; همسایه (مرد); همسایه (زن);

دوستان :: لغات زبان مجاری

به خودتان زبان مجاری بیاموزید