به زبان مجاری چی میشه؟ من; تو; شما; او; ما; شما; آنها;

ضمایر شخصی :: لغات زبان مجاری

به خودتان زبان مجاری بیاموزید