به زبان ایسلندی چی میشه؟ 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100;

شماره ی 10 تا 100 :: لغات زبان ایسلندی

به خودتان زبان ایسلندی بیاموزید