به زبان اندونزیایی چی میشه؟ چگونه؟; چیست؟; چه موقع؟; کجا؟; کدام؟; چه کسی؟; چرا؟; چه مدت؟; چقدر؟;

سوالات :: لغات زبان اندونزیایی

به خودتان زبان اندونزیایی بیاموزید