به زبان اندونزیایی چی میشه؟ نمی خواهم تلویزیون تماشا کنم; نمی خواهم فیلم ببینم; من نیازی به واریز پول به بانک ندارم; نمی خواهم به رستوران بروم; من باید از رایانه استفاده کنم; من باید از خیابان عبور کنم; من باید پول خرج کنم; من باید این را پست کنم; من باید در صف بایستم; من باید به پیاده روی بروم; من باید به خانه برگردم; من باید بخوابم;

چیزهایی که من نیاز دارم و نیاز ندارم :: لغات زبان اندونزیایی

به خودتان زبان اندونزیایی بیاموزید