به زبان ایتالیایی چی میشه؟ در ساحل; موج; شن; غروب; مد; جزر; کولر; سطل; بیل; تخته مخصوص اسکی روی آب; توپ; توپ ساحلی; کیف ساحل; چتر ساحلی; صندلی ساحلی;

در ساحل :: لغات زبان ایتالیایی

به خودتان زبان ایتالیایی بیاموزید