به زبان ایتالیایی چی میشه؟ من; تو; شما; او; او; ما; شما; آنها;

ضمایر شخصی :: لغات زبان ایتالیایی

به خودتان زبان ایتالیایی بیاموزید