به زبان مقدونیه ای چی میشه؟ برای; از; در; داخل; داخل; نزدیک; از; بیرون; خارج از; به; زیر; با; بدون;

حروف اضافه رایج :: لغات زبان مقدونی

به خودتان زبان مقدونی بیاموزید