به زبان نروژی چی میشه؟ مال من; مال شما; مال او; مال او; مال ما; آنها; این; که; اینها; آنها;

ضمایر مالکیت :: لغات زبان نروژی

به خودتان زبان نروژی بیاموزید