به زبان لهستانی چی میشه؟ اگر; هر چند; شاید; مثلاً; ضمناً; حداقل; سرانجام; با این حال; از این رو; که بستگی دارد; در حال حاضر; مانند این;

پیوندها :: لغات زبان لهستانی

به خودتان زبان لهستانی بیاموزید