به زبان پرتغالی چی میشه؟ آلونک; گاراژ; حیاط; صندوق پستی; در; کف زمین; فرش; سقف; پنجره; کلیدبرق; پریز برق; بخاری; تهویه کننده هوا;

قسمتهای مختلف یک خانه :: لغات زبان پرتغالی

به خودتان زبان پرتغالی بیاموزید