به زبان پرتغالی چی میشه؟ و; زیرا; اما; یا; در همه جا; هر کسی; همه چیز; کمی از; بعضی; بسیاری;

ضمایر نامعین و کلمات رابط :: لغات زبان پرتغالی

به خودتان زبان پرتغالی بیاموزید