به زبان اسلواک چی میشه؟ صبح; بعد از ظهر; عصر; شب; نیمه شب; امشب; دیشب; امروز; فردا; دیروز;

عبارات مرتبط با زمان :: لغات زبان اسلواکی

به خودتان زبان اسلواکی بیاموزید