به زبان اسلواک چی میشه؟ فرودگاه; پرواز; بلیط; شماره پرواز; گیت سوار شدن به هواپیما; کارت سوار شدن به هواپیما; یک صندلی کنار راهرو می خواهم; یک صندلی کنار پنجره می خواهم; چرا هواپیما تأخیر کرده است؟; ورود به مقصد; حرکت; ساختمان ترمینال; من به دنبال ترمینال A می گردم; ترمینال B برای پروازهای بین المللی است; کدام ترمینال را می خواهید؟; فلزیاب; دستگاه اشعه ایکس; معاف از عوارض; آسانسور; راهروی متحرک;

فرودگاه و پرواز های خروجی :: لغات زبان اسلواکی

به خودتان زبان اسلواکی بیاموزید