به زبان اسلواک چی میشه؟ آیا 2 تخت دارد؟; آیا خدمات اتاق دارید؟; آیا رستوران دارید؟; آیا شامل غذا می شود؟; آیا استخر دارید؟; استخر کجاست؟; ما به حوله استخر نیاز داریم; آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟; اتاق ما نظافت نشده است; این اتاق پتو ندارد; من باید با مدیر صحبت کنم; آب گرم نیست; من این اتاق را دوست ندارم; دوش کار نمی کند; ما نیاز به یک اتاق کولردار داریم;

اجاره اتاق یا ایربی ان بی :: لغات زبان اسلواکی

به خودتان زبان اسلواکی بیاموزید