به زبان اسلونیایی چی میشه؟ سلام; صبح به خیر; عصر به خیر; شب به خیر; شب خوش; نام شما چیست؟; اسمم ..... است; ببخشید، نشنیدم چی گفتید; کجا زندگی می کنی؟; اهل کجا هستید؟; حال شما چطور است؟; خوبم، متشکر; و شما؟; از ملاقات شما خوشبختم; خوشحالم تو رو می ببینم; روز خوبی داشته باشید; بعداً می بینمت; فردا می بینمت; خداحافظ;

ملاقات با یک فرد :: لغات زبان اسلوونیایی

به خودتان زبان اسلوونیایی بیاموزید