به زبان سوئدی چی میشه؟ عشق; صلح; اعتماد; احترام; دوستی; روز زیبایی است; خوش آمدید; آسمان زیبا است; ستاره های زیادی وجود دارد; این یک ماه کامل است; من خورشید را دوست دارم; ببخشید; میتوانم به شما کمک کنم؟; سوالی دارید؟; صلح بر روی زمین;

صلح بر روی زمین :: لغات زبان سوئدی

به خودتان زبان سوئدی بیاموزید