به زبان تاگالوگ چی میشه؟ کت; کت; پالتو بارانی; روسری; سویشرت; روسری; دستکش; کلاه لبه دار; کلاه; بوت; کفش; صندل; چتر;

لباس رویی :: لغات زبان تاگالوگ

به خودتان زبان تاگالوگ بیاموزید