به زبان تایلندی چی میشه؟ زنبور عسل; پشه; عنکبوت; ملخ; زنبور; سنجاقک; کرم; پروانه; کفشدوزک; مورچه; هزارپا; جیرجیرک; سوسک خانه; سوسک;

حشرات :: لغات زبان تایلندی

به خودتان زبان تایلندی بیاموزید