به زبان اردو چی میشه؟ حیوانات; خرگوش; مرغ; خروس; اسب; جوجه; خوک; گاو; گوسفند; بز; لاما; خر; شتر; گربه; سگ; موش; قورباغه; طویله; مزرعه;

حیوانات مزرعه :: لغات زبان اردو

به خودتان زبان اردو بیاموزید