به زبان اردو چی میشه؟ آیا طوطی می تواند صحبت کند؟; آیا مار سمی است؟; آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟; چه نوع از عنکبوت؟; سوسک ها کثیف هستند; این دافع پشه است; این مواد دافع حشرات است; آیا شما سگ دارید؟; من به گربه آلرژی دارم; من یک پرنده دارم;

در باغ وحش :: لغات زبان اردو

به خودتان زبان اردو بیاموزید