درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

میز
سبد کاغذ باطله
صندلی
بلند گو
پرچم
آیا این میز او است؟
پیام
لامپ
نور