به زبان آلبانیایی چی میشه؟ سوال; پاسخ; راست; دروغ; هیچ; چیزی; همان; متفاوت; کشیدن; فشار دادن; بلند; کوتاه; سرد; داغ; روشن; تاریک; خیس; خشک; خالی; پر;

کلمات مفید :: لغات زبان آلبانیایی

به خودتان زبان آلبانیایی بیاموزید