به زبان کرواسیایی چی میشه؟ زنبور عسل; پشه; عنکبوت; ملخ; زنبور; سنجاقک; کرم; پروانه; کفشدوزک; مورچه; هزارپا; جیرجیرک; سوسک خانه; سوسک;

حشرات :: لغات زبان کرواتی

به خودتان زبان کرواتی بیاموزید